هات تپ hottap

هات تپ

به عملیاتی که از لوله های که در آن سیالات پر فشار اعم از گاز ، نفت ، آب و غیره در حال جریان می باشد انشعاب بگیرند بدون خارج کردن لوله ها از سرویش یا قطع جریان آنها ، به آن انشعاب گرم هاتت تپ گفته می شود.