هات تپ چیست

هات تپ چیست

یکی از روشهای اتصالات مکانیکی یا انشعاب میباشد که از لوله کشی و تجهیزات در سرویس استفاده میشود و در مواقعی که تجهیزات یا لوله را به خاطر سیلات داغ ، پرفشار ، آتش زا ، سمی و غیره … که در حال عبور از آن است را نمی توان از سرویس خارج کرد از هات تپ استفاده می شود.