شرایط استفاده هات تپ

شرایط مورد استفاده هات تپ

۱: تعمیرات بخشی از لوله کشی به خاطر خرابی

۲: گرفتن انشعاب به خاطرطرح ها توسعه و یا سرویس رسانی به مصرف کنندگان جدید

۳: اتصالات و نصب شیرآلات به خاطر بروزرسانی سیستم فرآیند جدید

۴: تغییر مسیر بخشی از لوله کشی به منظور باز شدن مسیر برای خطوط لوله کشی جدید