درباره جوشکاری و سیال در لوله ها

جریات سیال در لوله ها

برای ضخامتهای کمتر از ۶٫۴mm باید جریان سیال به گونه ای باشد که سیال بیش از حد گرم نشود ، در غیر اینصورت ممکن ست فشار سیال و حرارت در منطقه هات تپ باعث سوختگی جوش هات تپ شود.همچنین سرعت بیش از حد سیال نیز اگر باعث سود شدن سریع گردد خطر ترک خوردن وجود دارد.

برای ضخامت ۶٫۴mm تا ۱۲٫۸mm افزایش سرعت خطر ترک خوردگی و کاهش سرعت سیال خطر سوختگی جوش هات تپ را افزایش میدهد.

در ضخامتهای بالاتر از ۱۲٫۸mm خطر ترک خوردگی و سوختگی جوش های هات تپ کمتر وجو دارد . (جهت جوشکاری و هات تپ بر روی مسیر های فلر باید دقت شود در صورت نیاز و برای جلوگیری از آتش و انفجار در زمان جوشکاری ، داخل مسیر به مقدار کافی بخار تزریق گردد.