دستگاه هات تپ

نصب دستگاه هات تپ:

شیر نصب شده بر روی اتصالات هات تپ باید از نظر فشار و کلاس(class) مطابق مسیر باشد و کاملا باز باشد وشیر مذکور قبل از نصب از نظر نشتی سیت تایید شده باشد.
شیر باید در مرکز فلنج نازل نصب گردد.
مطمئن باشید که شیر تخلیه دستگاه هات تپ سالم باشد
در زمان حرکت مته دستگاه ، مطمئن باشید که مته متوقف نشده باشد.
فاصله طی شده توسط مته به دقت کنترل شود.