تست عملیات انشعاب

تست فشار انشعاب نصب شده

کلیه پیچ و مهره ها و پکینگها از نظر نشتی کنترل شوند

در صورتی که دمای سیال داخل لوله یا تجهیزات اجازه دهد ، قبل از نصب دستگاه قسمت متصل شده به لوله تست هیدرواستاتیکی شود. لازم به ذکر است که فشار تست باید بیشتر یا معادل فشار کاری لوله یا تجهیزات باشد ، اما نباید بیش ۱٫۱ برابر فشار کاری باشد.

بازرسی از جوش

کلیه جوشهای هات تپ تحت بازرسی قرار میگیرند، آزمایشات pt ،UT،MT در صورت نیاز ، قبل از نصب دستگاه  انجام گردد. اگر تستهای مذکور بعد از انجام پاس اول انجام گردد باید قبل از تست ، شطوح تمیز گردد . تستهای فوق نباید جایگزین تست هیدرواستاتیکی یا پنوماتیکی شود.