سوختگی های جوش

روش جلوگیری از سوختگی جوش هات تپ

برای جلوگیری از سوختگی جوش های هات تپ باید روش جوشکاری بدقت نوشته شود و همچنین مسائل مربوطه به انتقال حرارت در نظر گرفته شود. جهت جوشکاری به لوله های با ضخامت کمتر از ۶٫۴mm باید قطر الکترود جوشکاری از ۲٫۴mm کمتر باشد و با حداقل حرارت (برق پایین) جوشکاری هات تپ انجام شود.البته در مورد متریالهایی که کربن معادل آنها بالا باشد حرارت جوشکاری کم باعث افزایش ریسک ترک خوردن لوله میشود . پاسهای بعدی را در صورتی که ضخامت لوله بیشتر از ۱۲٫۸mm نباشد ، میتوان با الکترود قطر ۳٫۲mm یا کمتر جوشکاری هات تپ انجام نمود . برای لوله ها و تجهیزاتی که ضخامت آنها بیشتر از ۱۲٫۸mm باشد و در جایی که سوختگی جوش هات تپ اتفاق نیافتد، می توان از الکترود با قطر بیشتر استفاده نمود و در مواردی که احتمال سوختگی جوش وجود دارد ، نباید از آمپر بالا برای جوشکاری استفاده شود . لازم بذکر است در اغلب موارد الکترودهای کم هیدروژن ترجیح داده می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید