درباره عملیات هات تپ

آماده سازی عملیات هات تپ

برای اجراء هات تپ و جوشکاری اتصالات بر روز لوله ها و تجهیزاتی که در سرویس می باشند ، آماده سازی مراحل زیر ضروری می باشد:

طراحی اتصالات

روش هات تپ

روش جوشکاری مطابق با استاندارد ASME

رعایت ایمنی ، حضور آتش نشانی و شرایط اورژانس باید در نظر گرفته شود

 

روش اجراء جوشکاری هات تپ

رعایت نکات ایمنی

مارک کردن محل اجرای هات تپ

اندازه گیری ضخامت محل جوشکاری و بررسی آن

برنامه ریزی و آماده سازی مراحل کار

انجام تستهای مورد نیاز از جمله ازمایش بخارات اتش زا ، اکسیژن و ایمن بودن مراحل اجرای جوشکاری از نظر هوای اطراف

اجازه کار جهت انجام جوشکاری هات تپ

آماده نمودن تجهیزات خاموش کننده آتش و حضور آتش نشان در محل

علامت گذاری و مشخص نمودن محدوده کاری

 

دیدگاهتان را بنویسید